Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_GR_00198 - Omgevingsvergunning (202200202 inv) Zaak der Wegen - nieuw wegtracé in wijk Vidse n.a.v. project Geelse Huisvesting - Goedkeuren

Gemeenteraad
do 29/09/2022 - 20:00 Ooievaarsnest
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Griet Verhesen; Vera Celis; Nadine Laeremans; Griet Smaers; Marleen Verboven; Bart Julliams; Brigitte Kempen; Pieter Verhesen; Noël Devos; Rosa Van Cleempoel; Ben Van Looveren; luc verguts; Elhasbia Zayou; Ivan Wartel; Pieter Cowé; Marlon Pareijn; Benny Eyckmans; Tinne Vangeel; Lea Neyens; Patrick Graux; Tinne Van Gelder; Luc Van Laer; Greet Daems; Tim Vanuytsel; Dirk Kennis; Tom Corstjens; Mathias Van Braband; Berten Kempen; Francois Mylle, Algemeen Directeur

Verontschuldigd

myriam Smets; Petra Gyesbreghs; Griet Ceusters; nadja robeyn; Yves Van Hulsel

Secretaris

Francois Mylle, Algemeen Directeur

Voorzitter

Griet Verhesen
2022_GR_00198 - Omgevingsvergunning (202200202 inv) Zaak der Wegen - nieuw wegtracé in wijk Vidse n.a.v. project Geelse Huisvesting - Goedkeuren 2022_GR_00198 - Omgevingsvergunning (202200202 inv) Zaak der Wegen - nieuw wegtracé in wijk Vidse n.a.v. project Geelse Huisvesting - Goedkeuren

Motivering

Aanleiding en context

BESLISSINGSDATUM VOOR DIT DOSSIER, DEEL GRONDAFSTAND: GR 29/09/2022

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zittingen van 15/03/2021 en 26/04/2021 vergunning voor het slopen en herbouwen van woningen en appartementen. 

De voorliggende aanvraag betreft de infrastructuurwerken die gepaard gaan met deze nieuwbouw. Er komt een nieuwe wegtracé, parkeerhavens, pleinen en pleintjes, ...


Wegtracé

Artikel 31 uit het Decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014, stelt dat de gemeenteraad eerst een besluit moet nemen over het aangepaste wegtracé en bijhorende grondafstand alvorens het college van burgemeester en schepenen over de vergunningsaanvraag beslist.

Bezwaarschriften

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 30 mei 2022 t.e.m. 28  juni 2022. Er werden geen bezwaren ingediend.

Juridische grond

Artikel 31 uit het Decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014,

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad geeft haar goedkeuring aan het gewijzigd wegtracé en openbaar domein zoals opgetekend in het bijgevoegd plan mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Bij de opmaak van het werkendossier inzake wegenis- en rioleringswerken dient er rekening te worden gehouden met de eventuele bemerkingen van het studiebureau dat in overleg met de stad werd aangesteld en dat belast is met de uitoefening van het toezicht op de geplande rioleringswerken.
 • Voor de aanvang van de werken dient een werkendossier, dat opgemaakt wordt door een door de stad erkend studiebureau, aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter goedkeuring en hierin dienen volgende onderwerpen te worden behandeld:
  • lastenboek (gebaseerd op het moederbestek van de stad Geel)
  • kostenraming
  • plannen (grondplan bestaande toestand, wegenis, riolering, dwarsprofielen, typedwarsprofielen, lengteprofielen, beplanting, typedetails … )
  • grondonderzoeken (milieuhygiënisch, grondmechanisch)
  • veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering
  • wijze van gunnen
  • deze lijst is niet limitatief en moet aangevuld worden in functie van het dossier.
 • Alle kosten die verbonden zijn aan bovenstaande punten en eventuele kosten die verbonden zijn aan werken die vereist zijn om de aansluiting te maken voor de afvoer van regenwater en afvalwater buiten de verkaveling, vallen eveneens ten laste van de vergunningverkrijger (volgens afspraken gemaakt in samenwerkingsovereenkomst, GR20210503).
 • Het afval- en regenwater dient via een gescheiden stelsel te worden afgevoerd.
 • Bij het indienen van het werkendossier dient een nivelleringsplan voor het ganse terrein te worden bijgevoegd. 
 • De verkavelaar dient de kosten voor de uitrusting van de ontworpen weg te dragen en deze weg kosteloos aan het stadsbestuur van Geel over te dragen na definitieve oplevering. (volgens afspraken gemaakt in samenwerkingsovereenkomst, GR20210503)
 • Er dient een opmetingsplan van een landmeter met exacte afmetingen te worden toegevoegd bij de akte van verkoop, de kosten hiervoor zijn ten laste van de verkavelaar.