Terug Gemeenteraad

do 30/09/2021 - 20:00 Het Ooievaarsnest

Openbare zitting

Vrije Tijd

Bibliotheek

 • In oktober 2021 treedt het nieuwe uitleenreglement van de bib in werking. Het leenreglement omvat de nieuwe parameters van een bibabonnement en de samenwerking met de Stuifzandbibliotheken.

  In het licht van die samenwerking werden ook de huishoudelijke reglementen van de bibliotheken op elkaar afgestemd en herschreven: we verwijzen naar de samenwerking waar het kan en zorgen voor een huishoudelijk reglement in een herkenbare structuur, zowel qua layout als woordgebruik. Bibgebruikers van onze regio herkennen zo afspraken en regels die gelijk(lopend) zijn in de zeven bibliotheken, naast afspraken die eigen zijn aan de lokale bibliotheek.

Toerisme

Personeel & Organisatie

Organisatieontwikkeling

Burger & Welzijn

Sociale zorg

Grondgebonden Zaken

Stadsvernieuwing

Mobiliteit en Openbare Werken

 • In zitting van 27/11/2020 nam het  college van burgemeester en schepenen akte van de subsidieaanvraag van Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete (RLKGN) in samenwerking met de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA). Het betrof een subsidieaanvraag voor het herstel van een rietlandvegetatie in natuurreservaat De Zegge in functie van rode lijstsoorten als de roerdomp (bedreigd) en de bruine kiekendief (met uitsterven bedreigd). De subsidieaanvraag was het gevolg  van de oproep van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid naar hefboomprojecten 'natte natuur' (Blue Deal) in het kader van gebiedsontwikkeling. Het herstel wordt uitgevoerd op een terrein in natuurgebied de Zegge met een oppervlakte van een tiental hectare, in eigendom van/gebruik door KMDA.

  Het subsidiereglement schrijft een aantal zaken voor, waaraan moet voldaan worden om de verkregen subsidie te rechtvaardigen. Daar de subsidie toegekend wordt aan de aanvrager, m.n. stad Geel, en KMDA instaat voor de uitvoering en opvolging  van/ rapportering m.b.t. de werken, werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. Deze samenwerkingsovereenkomst bevat de voorwaarden waar KMDA aan dient te voldoen, zodat stad Geel op haar beurt kan voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in het subsidiereglement. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt ter goedkeuring/ondertekening voorgelegd aan beide partijen, m.n. de KMDA en het stadsbestuur van Geel.

 • Stad Geel ontving in het kader van de projectoproep "zachte mobiliteit en multimodaliteit" van de Vlaamse overheid een projectsubsidie voor de uitrol van het project Fiets Hup! Dit project omvat drie luiken:

  • de uitrol van een autodeelsysteem
  • de uitrol van een fietsdeelsysteem
  • de inrichting van zes mobipunten en zes fietshubs in en rond het centrum van de stad.

  Voor de uitrol van een fietsdeelsysteem worden de lastvoorwaarden "een concessieovereenkomst voor een fietsdeelsysteem" ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

 • Stad Geel ontving in het kader van de projectoproep "zachte mobiliteit en multimodaliteit" van de Vlaamse overheid een projectsubsidie voor de uitrol van het project Fiets Hup! Dit project omvat drie luiken:

  • de uitrol van een autodeelsysteem
  • de uitrol van een fietsdeelsysteem
  • de inrichting van zes mobipunten en zes fietshubs in en rond het centrum van de stad.

  Voor de uitrol van een autodeelsysteem worden de lastvoorwaarden "een raamovereenkomst voor een autodeelsysteem" ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Gebouwen en Openbaar Domein

Financiën

Financiën

 • De jaarrekening 2020 is (voor de eerste maal) opgemaakt volgens de nieuwe regels voor de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020). Volgens de nieuwe regelgeving zal de raad van bestuur AGB sport deze jaarrekening moeten vaststellen. Daarna zal de gemeenteraad advies moeten uitbrengen over deze rekening.

  Omdat de rapportering over de evaluatie van de acties organisatiebeheersing aanleunt bij de beleidsevaluatie wordt ze mee opgenomen in de jaarrekening.

 • N.a.v. de samenwerking van de bibliotheken van de regio Stuifzand werd er een gemeenschappelijk bibreglement opgemaakt, reeds goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2020.

  Om de op elkaar afgestemde huisregels en de gewijzigde tarieven te integreren, werd het huishoudelijk en het retributiereglement aangepast.

  Dit raadsbesluit is de wettelijke basis voor het heffen van een retributie op het gebruik van diensten van de openbare bibliotheek Geel voor de periode 13 oktober 2021 tot en met 31 december 2025.

Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur stad

 • Kennisname vervanging raadsleden in gemeenteraadscommissies.

 • De Vlaamse overheid heeft beslist dat tegen 1 januari 2023 de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren één woonactor moeten vormen met maar één speler per gemeente. Elke woonmaatschappij moet een uniek, niet overlappend werkingsgebied hebben. De lokale besturen krijgen een trekkersrol in het bepalen van de werkingsgebieden.

  Het voorstel van werkingsgebied moet uiterlijk tegen 31/10/2021 aan de Vlaamse overheid worden overgemaakt. Hierbij wordt ook een voorstel van verdeling van de stemrechten toegevoegd. Het decreet voorziet dat de lokale besturen die samen het werkingsgebied vormen minstens over 50%+1 stemrechten beschikken. De overige stemrechten kunnen verdeeld worden over publieke (Vlaams gewest en provincie) en private aandeelhouders. De verdeling van de stemrechten tussen de lokale besturen dient te gebeuren op basis van objectieve criteria in functie van het sociaal woonbeleid.

  Het lokaal bestuur Geel wenst aan te sluiten bij een toekomstige woonmaatschappij met als werkingsgebied naast Geel ook Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Olen, Vorselaar en Westerlo. 

 • Er moet een opvolging en evaluatie gebeuren van het meerjarenplan 2020-2025 over de periode 1 januari tot 30 juni 2021.

  Inhoudelijk is de tussentijdse rapportering vooral gericht op de uitvoering van de prioritaire acties. Ze bevat ook een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar en geeft zo informatie over de uitvoering en de bewaking van de kredieten.

  De opvolgingsrapportering bestaat uit het rapport beleidsevaluatie en enkele financiële schema's. 

  De opvolgingsrapportering staat op de agenda van de verenigde gemeenteraadscommissie van 23 september 2021.

 • Een recente wijziging van het decreet over het lokaal bestuur laat toe om in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad de mogelijkheid van digitaal vergaderen op te nemen. Het "huishoudelijk reglement bestuursorganen stad Geel" werd om die reden aangepast. Dit besluit keurt de aanpassingen goed voor de bepalingen die van toepassing zijn op de gemeenteraad.


Publicaties

Besluitenlijst
Notulen