Terug Gemeenteraad

ma 06/09/2021 - 20:00 De Waai

Openbare zitting

Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur stad

Onderwijs

Personeel & Organisatie

Personeel

Burger & Welzijn

Sociale zorg

Grondgebonden Zaken

Bouw en Milieu

 • De Vlaamse overheid heeft 300 miljoen euro vrijgemaakt voor lokale besturen die intekenen op de  klimaat- en energieplannen van de Vlaamse overheid. Met dit plan wil Vlaanderen de handen in elkaar slaan om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Door de ondertekening van dit pact krijgt Geel een trekkingsrecht van minimum 144.763 euro. 

  Het engagement van Geel omvat:

  - Het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken;

  - Een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te realiseren in hun eigen gebouwen (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed);

  - Een reductie van de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% in 2030 ten opzichte van 2015 te realiseren;

  - Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verLEDden;

  - Het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffing op hernieuwbare energie installaties in te voeren en bestaande, zoals de heffing op pylonen van windmolens, af te bouwen tegen ten laatste 2025;

  - Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken;

  - Burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete en zichtbare streefdoelen uit de 4 werven van het Pact te behalen.

  Deze elementen zitten mee vervat in het meerjarenplan 2020-2025 dat momenteel in uitvoering is en zullen een onderdeel zijn van het lokale klimaatactieplan dat in voorbereiding is en ook dit najaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • wegtracé in verkavelingsproject - weigeren

GIS en Infocel Technische Dienst

 • De gemeenteraad beslist om de huizen in de huidige straten met straatnaam Oosterloseheide te heradresseren met gebruikmaking van twee nieuwe voorgestelde straatnamen. De voorgestelde straatnamen zijn:

  1. Tramstraat;
  2. Vissenstraat.

  De gemeenteraad keurt de nieuwe straatnamen voorlopig goed en verzoekt het college van burgemeester en schepenen om de voorgestelde straatnamen te onderwerpen aan een openbaar onderzoek.

Initiatiefrechten