Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_GR_00196 - Fiberklaar - Recht van opstal Fiber pop zone BIB - Werft - Goedkeuren

Gemeenteraad
do 29/09/2022 - 20:00 Ooievaarsnest
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Griet Verhesen; Vera Celis; Nadine Laeremans; Griet Smaers; Marleen Verboven; Bart Julliams; Brigitte Kempen; Pieter Verhesen; Noël Devos; Rosa Van Cleempoel; Ben Van Looveren; luc verguts; Elhasbia Zayou; Ivan Wartel; Pieter Cowé; Marlon Pareijn; Benny Eyckmans; Tinne Vangeel; Lea Neyens; Patrick Graux; Tinne Van Gelder; Luc Van Laer; Greet Daems; Tim Vanuytsel; Dirk Kennis; Tom Corstjens; Mathias Van Braband; Berten Kempen; Francois Mylle, Algemeen Directeur

Verontschuldigd

myriam Smets; Petra Gyesbreghs; Griet Ceusters; nadja robeyn; Yves Van Hulsel

Secretaris

Francois Mylle, Algemeen Directeur

Voorzitter

Griet Verhesen
2022_GR_00196 - Fiberklaar - Recht van opstal Fiber pop zone BIB - Werft - Goedkeuren 2022_GR_00196 - Fiberklaar - Recht van opstal Fiber pop zone BIB - Werft - Goedkeuren

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Aanleiding en context

Op 8 augustus 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen de locatie Werft - zone BIB goed in kader van het plaatsen van een pop voor Fiberklaar, op private eigendom van de stad Geel.

Naar aanleiding hiervan werd de onderhandse overeenkomst inzake het recht van opstal voor het plaatsen van de Fiberpop op onderstaande locatie opgemaakt, onder voorbehoud van goedkeuring van de omgevingsvergunning.

De pop zal geplaatst worden op het perceel gelegen te Geel, Werft 30 - 30B, kadastraal gekend als: 6de afdeling, sectie G, nr. 791Z/deel.

Het opstalrecht wordt toegestaan voor een oppervlakte van +/- 29,48 m², met name: de footprint van de cabine + 1 meter rondom. Voor leiding met betrekking tot deze pop-up cabines, dewelke buiten de zone recht van opstal vallen, wordt een ondergrondse erfdienstbaarheid gevestigd en een recht van doorgang voor toegang tot de cabine.

Bij het verlijden van de notariële akte zal de opstalhouder een geprekadastreerd plan opgemaakt door een erkend landmeter, voorleggen van de correct opgemeten huidige situatie, dit plan zal tevens gehecht worden aan de notariële akte.

Het glasvezelnetwerk (Fiber) wordt onder het openbaar domein uitgerold en bestaat uit PE buizen met glasvezels die op cruciale plaatsen een knooppunt vormen. Op deze knooppunten dient een betonnen prefab unit geplaatst te worden waarin de glasvezellijnen verbonden worden (Fiberpops).

De constructie bestaat uit een betonnen gebouw met een kruipkelder. De glasvezels worden via de kruipkelder tot in het gebouw gebracht en daar in telecomkasten tot een knooppunt afgemonteerd.

Voor elke unit dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Deze unit (Fiberpop) wordt geplaatst naar aanleiding van algemeen nut.

Het recht van opstal vangt aan vanaf 1 oktober 2022, voor een periode van 30 jaar, in onderling overleg is deze looptijd door middel van een hernieuwde authentieke akte en op kosten van de opstalhouder verlengbaar tot 50 jaar. Bij het einde van de opstallooptijd wordt de constructie kosteloos overgedragen aan de stad of dient de grond terug hersteld te worden in zijn oorspronkelijke staat. De stad verkrijgt dus na het einde van het recht van opstal terug de volledige, onbezwaarde eigendom.

De opstalhouder (Fiberklaar) zal jaarlijks een vergoeding betalen ten bedrage van 510 EURO, conform de schatting d.d. 28 juli 2021, opgemaakt door LSG landmeters, deze vergoeding is van rechtswege gebonden aan de index van de consumptieprijzen.

De notariële (authentieke) akte zal verleden worden door notaris Luc Moortgat te Geel (notaris opstalgever - stad Geel) en notaris Katleen Hennissen te Antwerpen (notaris opstalhouder - Fiberklaar). Deze akte dient verleden te worden binnen de 6 maanden na het ondertekenen van deze onderhandse overeenkomst inzake recht van opstal, het is aan de opstalhouder (Fiberklaar) om de notaris hiervan ten gepasten tijde op de hoogte te brengen. Kosten met betrekking tot het verlijden van de notariële akte en opmaken van het opmetingsplan door een erkend landmeter, zijn ten laste van de opstalhouder (Fiberklaar).

In afwachting van het verlijden van de authentieke akte is het aan de opstalhouder toegelaten op eigen risico de werkzaamheden uit te voeren, mits het verkrijgen van een goedgekeurde omgevingsvergunning.

Argumentatie

De locaties en het principe van Fiberklaar werden reeds door de dienst openbare werken en verkeer verduidelijkt aan het college van burgemeester en schepenen.

Het recht van opstal wordt toegestaan ten algemene nutte en conform de principes bepaald in de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 december 2020.

Een greep uit de voorwaarden bepaald in de overeenkomst:

Bijzondere voorwaarden:

 • De werken dienen uitgevoerd te worden conform de voorwaarden in de nog goed te keuren omgevingsvergunning.
 • De verhardingen moeten uitgevoerd worden in waterdoorlatende materialen.
 • Het doel van onderhavige akte, met name het plaatsen van een Fiberpop, mag in geen geval gewijzigd worden zonder schriftelijke toelating van de opstalgever.
 • Rond de Fiberpop wordt in functie van de Vlaamse akoestische norm een grens aangeduid van 3 meter. De maximale geluidsproductie van de Fiberpop mag op 3 meter max. 30dB bedragen. Er volgen testen om de geluidsproductie te bepalen volgens de akoestische norm. Hiervoor zullen de vereiste attesten bezorgd worden aan de opstalgever (dienst openbare werken en verkeer). Bij gegronde klachten waarbij men kan vaststellen dat er niet aan de norm wordt voldaan, zal de opstalhouder ingrijpen.
 • De gevels van de pop dienen uitgevoerd te worden met een afbeelding zoals op de banner van de bibliotheek, conform afspraken met de dienst communicatie (communicatie@geel.be) en de stedelijke bibliotheek (rob.lievens@geel.be). 
 • Er loopt een afvoerleiding vanuit de bib naar het putdeksel in de opstalzone. De leiding dient verlegd te worden en een as-built dient aangeleverd te worden aan dienst patrimonium (patrimonium@geel.be). Dienst patrimonium levert een plan aan met de ligging van de desbetreffende leiding.
 • Aan de rechterzijde en achterzijde van de pop moet een groenzone met streekeigen planten aangelegd worden: Hedera H. Arbrescence maat 40/60 - 5 stuks/m² geplant in goed doorlatende teelaarde en afgedekt met een mulchlaag van 7 cm Pin Sylvester 9/15 voor de ganse groenzone (eventueel beschadigde zones dienen ook hersteld te worden door de opstalhouder). Bij vragen of onduidelijkheden kan men contact opnemen met de dienst openbaar domein (openbarewerkenenverkeer@geel.be).
 • Met uitzondering van de nutsleidingen en de noodzakelijke beschermde overkappingen, dient de zone links en achter de pop grotendeels vrij te zijn van alle bodemvreemde materialen op het einde der werken en voor de oplevering van de werken. Onder bodemvreemde materialen wordt verstaan: producten die cement bevatten, steenachtige materialen, kunststofproducten. Deze lijst is niet limitatief en ontslaat de aannemer niet van de plicht om andere bodemvreemde materialen te verwijderen uit de werfzone die het gevolg zijn van de werken. Indien tijdens de voorbereidende werken reeds bodemvreemde materialen aangetroffen worden, dient de werfleider de werken op te schorten en de dienst openbaar domein (openbarewerkenenverkeer@geel.be) hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
 • Er dient een groendak aangelegd te worden. Het ontwerp van het groendak dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de dienst openbare werken en verkeer, vóór de plaatsing. (openbarewerkenenverkeer@geel.be).
 • Rond  de fiber-pop wordt in functie van de Vlaamse akoestische norm een grens aangeduid van 3 meter. De maximale geluidsproductie van de fiber-pop mag op 3 meter max. 30dB bedragen. Er volgen testen om de geluidsproductie te bepalen volgens de akoestische norm. Hiervoor zullen de vereiste attesten bezorgd worden aan de opstalgever (openbarewerkenenverkeer@geel.be). Bij gegronde klachten waarbij men kan vaststellen dat er niet aan de norm wordt voldaan, zal de opstalhouder ingrijpen.
 • Na goedkeuring van de voorbereidende werken door de dienst openbaar domein (openbarewerkenenverkeer@geel.be), mag overgegaan worden tot de plaatsing van de netwerkkabels. De richtlijnen van het stadsbestuur dienen hierbij gevolgd. 
 • Na afloop der werken zal de bodemverdichting gecontroleerd worden m.b.v. een penetrometer. De indringingsweerstand mag maximaal 1.5 MPa bedragen. Om bodemverdichting te vermijden dient betreding met zware machines en voertuigen vermeden te worden. Indien niet vanop een stabiele ondergrond (straat, parking) kan gewerkt worden, dienen rijplaten geplaatst te worden om de druk op de bodem te spreiden. Als ondanks de genomen maatregelen de bodem toch verdicht blijkt, dient de aannemer de bodem los te werken. Hierbij is behoud van de bodemstructuur essentieel. De bodem mag dus noch gekeerd, nog vergraven worden. De bodem dient los gewekt te worden tot op een diepte van min 60 cm. Hiervoor dient het principe van ploffen of luchtinjectie (cfr. principe van drainjet) gebruikt te worden, uitgevoerd door een firma die over de nodige referenties beschikt. Deze referenties dienen voorgelegd te worden op vraag van de dienst openbaar domein.
 • De opstalhouder behoudt zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor de ongevallen veroorzaakt door zijn installaties.
 • De opstalhouder mag zijn zakelijk recht niet overdragen aan derden, zonder schriftelijke toelating van de opstalgever.
 • Voornoemde lijst van bijzondere voorwaarden is NIET limitatief. De (aanvullende) voorwaarden bepaald in de omgevingsvergunning dienen tevens uitgevoerd te worden.

Notariële akte:

De notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad, de algemeen directeur en de voorzitter van de gemeenteraad worden gemachtigd om de notariële akte te ondertekenen.

Alle aktekosten zijn ten laste van de opstalhouder (Fiberklaar)

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het recht van opstal en de voorwaarden bepaald in de onderhandse overeenkomst inzake recht van opstal ten algemene nutte en ten voordele van Fiberklaar, met betrekking tot het perceel gelegen te Geel, Werft, 6de afdeling, sectie G, nr. 791Z/deel, voor een oppervlakte van 29,48m², tegen een jaarlijkse vergoeding van 510 EURO, goed.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de aanstelling van notaris Moortgat/Balans notarissen, Stationsstraat 131, Geel en notaris Katleen Hennissen, Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 2, 2020 Antwerpen, goed voor het opmaken en verlijden van de notariële akte. Alle kosten verbonden aan deze akte zijn ten laste van de opstalhouder (Fiberklaar).