Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_GR_00197 - Raamovereenkomst voor de inhuur van externe ondersteuning voor het invullen van tijdelijke opdrachten met verschillende profielen voor dienst grondgebiedszaken-Goedkeuren bestek en vaststellen plaatsingsprocedure

Gemeenteraad
do 29/09/2022 - 20:00 Ooievaarsnest
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Griet Verhesen; Vera Celis; Nadine Laeremans; Griet Smaers; Marleen Verboven; Bart Julliams; Brigitte Kempen; Pieter Verhesen; Noël Devos; Rosa Van Cleempoel; Ben Van Looveren; luc verguts; Elhasbia Zayou; Ivan Wartel; Pieter Cowé; Marlon Pareijn; Benny Eyckmans; Tinne Vangeel; Lea Neyens; Patrick Graux; Tinne Van Gelder; Luc Van Laer; Greet Daems; Tim Vanuytsel; Dirk Kennis; Tom Corstjens; Mathias Van Braband; Berten Kempen; Francois Mylle, Algemeen Directeur

Verontschuldigd

myriam Smets; Petra Gyesbreghs; Griet Ceusters; nadja robeyn; Yves Van Hulsel

Secretaris

Francois Mylle, Algemeen Directeur

Voorzitter

Griet Verhesen

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00197 - Raamovereenkomst voor de inhuur van externe ondersteuning voor het invullen van tijdelijke opdrachten met verschillende profielen voor dienst grondgebiedszaken-Goedkeuren bestek en vaststellen plaatsingsprocedure

Aanwezig

Griet Verhesen, Vera Celis, Nadine Laeremans, Griet Smaers, Marleen Verboven, Bart Julliams, Brigitte Kempen, Pieter Verhesen, Noël Devos, Rosa Van Cleempoel, Ben Van Looveren, luc verguts, Elhasbia Zayou, Ivan Wartel, Pieter Cowé, Marlon Pareijn, Benny Eyckmans, Tinne Vangeel, Lea Neyens, Patrick Graux, Tinne Van Gelder, Luc Van Laer, Greet Daems, Tim Vanuytsel, Dirk Kennis, Tom Corstjens, Mathias Van Braband, Berten Kempen, Francois Mylle
Stemmen voor 21
Nadine Laeremans, Benny Eyckmans, Griet Smaers, Vera Celis, Luc Van Laer, Ben Van Looveren, Brigitte Kempen, Ivan Wartel, Marlon Pareijn, Tinne Vangeel, Bart Julliams, Marleen Verboven, Lea Neyens, Tom Corstjens, luc verguts, Pieter Cowé, Pieter Verhesen, Rosa Van Cleempoel, Tim Vanuytsel, Mathias Van Braband, Griet Verhesen
Stemmen tegen 5
Greet Daems, Noël Devos, Elhasbia Zayou, Dirk Kennis, Tinne Van Gelder
Onthoudingen 2
Patrick Graux, Berten Kempen
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00197 - Raamovereenkomst voor de inhuur van externe ondersteuning voor het invullen van tijdelijke opdrachten met verschillende profielen voor dienst grondgebiedszaken-Goedkeuren bestek en vaststellen plaatsingsprocedure 2022_GR_00197 - Raamovereenkomst voor de inhuur van externe ondersteuning voor het invullen van tijdelijke opdrachten met verschillende profielen voor dienst grondgebiedszaken-Goedkeuren bestek en vaststellen plaatsingsprocedure

Motivering

Aanleiding en context

Regelmatig krijgt sector grondgebiedszaken bepaalde vacatures niet tijdig ingevuld via de normale procedures van de personeelsselectie. Soms is er nood aan tijdelijke versterking van bepaalde diensten.

Gezien deze inhuur op regelmatige basis gebeurt, wordt daarom voorgesteld om een raamovereenkomst af te sluiten met meerdere aanbieders, zodat er op een snelle en correcte manier beroep kan gedaan worden op extern personeel indien nodig.

Argumentatie

In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst voor de inhuur van externe ondersteuning voor het invullen van tijdelijke opdrachten met verschillende profielen voor dienst grondgebiedszaken” werd een bestek met nr. 2022-210 opgesteld door de dienst Patrimonium. Het bestek werd bezorgd aan de diensthoofden van de sector grondgebiedszaken ter controle en er werden geen bemerkingen gemaakt.

De uitgave voor deze opdracht is moeilijk te ramen, maar in 2020 en 2021 werden er jaarlijks voor ongeveer € 500.000 excl. btw facturen ontvangen voor dergelijke opdrachten voor de dienst grondgebiedszaken. Het maximale bestelbedrag bedraagt € 1.600.000,00 excl. btw of € 1.936.000,00 incl. 21% btw.

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

De huidige opdracht wordt gesloten door middel van een raamovereenkomst met meerdere deelnemers waarbij niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald. De deelnemers zullen opnieuw in mededinging gesteld worden.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

Juridische grond

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Adviezen

Personeelsdienst Gunstig advies

07/07/2022 12:31

Toelichting antwoord

Advies van de Personeelsdienst is gunstig mits er rekening wordt gehouden met volgende 3 voorwaarden: 

1) inhuur van externe ondersteuning wordt ingezet voor het invullen van tijdelijke opdrachten in geval van vermeerdering van werk of specifieke kennis/competenties die we zelf niet 'in huis' hebben

2) bij de aanwerving van nieuwe medewerkers wordt er meer rekening gehouden met de competenties en de talenten van de kandidaten en wordt er afgestapt van de selectie op basis van specifieke inhoud en kennis (cfr goedgekeurde beslissing '2022_CBS_00988 - Werving en Selectie - beleidslijn' (zitting CBS 25 april 2022). Op deze manier wordt het 'makkelijker' om tijdig kandidaten te rekruteren voor de vacatures bij Stad/OCMW Geel in een krappe arbeidsmarkt. Indien er toch niet tijdig een kandidaat gevonden wordt, kan het dan bekeken worden of inhuur van een externe medewerker tijdelijk een oplossing kan zijn. 

3) De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2022, op budgetcode 6131000/1/0119 (actie/raming AC000086/MJP000465) en in het budget van de volgende jaren. Dit kan aangevuld worden met het krediet van de personeelsdienst bij vervanging van een afwezig personeelslid. De aanvulling krediet van de personeelsdienst kan maar voor zover er rekening wordt gehouden met de doorlopende loonkost voor de 'afwezige' medewerker: contractuelen worden de 1e maand nog doorbetaald (bedienden volledig en arbeiders 14 dagen en daarna gedeeltelijk tot het einde van de 1e maand) en statutairen tijdens de periode van het ziektekrediet. 

Status

Gunstig onder voorwaarden

Visum Gunstig advies

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De Gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2022-210 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor de inhuur van externe ondersteuning voor het invullen van tijdelijke opdrachten met verschillende profielen voor dienst grondgebiedszaken”, opgesteld door de dienst Patrimonium goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. 

Artikel 2

De Gemeenteraad keurt de plaatsingsprocedure openbare procedure goed. 

Artikel 3

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.